Adatvédelmi tájékoztató

Az 1992. évi LXIII. törvényre hivatkozva amely a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szól,a Borostyán Patika az alábbiakról tájékoztatja ügyfeleit:

Személyes adat: bármely meghatározott (azonosított vagy azonosítható) természetes személlyel (a továbbiakban: érintett) kapcsolatba hozható adat, az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés. A személyes adat az adatkezelés során mindaddig megőrzi e minőségét, amíg kapcsolata az érintettel helyreállítható. A személy különösen akkor tekinthető azonosíthatónak, ha őt – közvetlenül vagy közvetve – név, azonosító jel, illetőleg egy vagy több, fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző tényező alapján azonosítani lehet.

Amennyiben a személyes adat az egészségi állapotra, a kóros szenvedélyre vonatkozik, úgy az a hatályos jogszabályok értelmében különleges adatnak minősül. A különleges adat kizárólag az Ügyfél írásbeli hozzájárulása alapján kezelhető. Az érintett kérelmére indult eljárásban azonban a szükséges adatainak kezeléséhez való hozzájárulását vélelmezni kell. Erre a tényre az érintett figyelmét fel kell hívni. E felhívási kötelezettségünknek jelen Tájékoztatóval való figyelemfelhívással teszünk eleget.

A Borostyán Patika személyes adatokat a megbízási szerződés létrejöttével, nyilvántartásával és a szolgáltatás teljesítésével összefüggésben kezel (adatkezelés célja). Az adatszolgáltatás önkéntes, de a regisztrációban ill. a megrendelőben rögzített egyes személyes adatok közlése nélkülözhetetlen a szerződés létrejöttéhez és teljesítéséhez.

Az adatkezelés időtartama: a Borostyán Patika. a személyes (és azon belül a különleges) adatokat a jogviszony fennállása alatt, valamint azon időtartam alatt kezelheti, ameddig a szerződéssel kapcsolatban szükséges.

A szolgáltatások teljesítése során igénybe kell venni külső közreműködőket pl. szállítás- amikor a megbízott személyes adatokat kezel és a törvény alapján titoktartásra kötelezett.

A Borostyán Patika ügyfele saját személyes, nyilvántartott illetve továbbított adatairól – a hivatkozott törvényekben rögzített korlátozásokkal – jogosult tájékoztatást kapni, kérésére adatait nyilvántartásában módosítja.

A Borostyán Patika a személyes adatokat a megbízási jogviszony fennállásának idején, valamint azon időtartam alatt kezelheti, ameddig a megbízási jogviszonnyal kapcsolatban igény érvényesíthető. A Borostyán Patika. és megbízottja köteles törölni minden olyan, ügyfeleivel, volt ügyfeleivel vagy létre nem jött szerződéssel kapcsolatos személyes adatot, amelynek kezelése esetében az adatkezelési cél megszűnt.

Az ügyfél jogellenes adatkezelés esetén élhet tiltakozási jogával, illetve bírósághoz is fordulhat. A Borostyán Patika mint adatkezelő köteles a bejelentést a törvény előírása szerint kivizsgálni és az ügyfelet írásban tájékoztatni.

Minden egyéb, adatkezeléssel, adatvédelemmel összefüggő kérdésben az 1992. évi LXIII. törvény rendelkezései az irányadóak.